Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

peoplehelpthepeople
12:34
6584 55de 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaIriss Iriss
peoplehelpthepeople
12:33
peoplehelpthepeople
12:33
11:33
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viakonwalia konwalia
peoplehelpthepeople
11:32
3409 bb4a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viakonwalia konwalia
peoplehelpthepeople
11:32
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove viakonwalia konwalia
peoplehelpthepeople
11:32
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viakonwalia konwalia
peoplehelpthepeople
11:32

September 04 2017

peoplehelpthepeople
11:37
2974 f6e4
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianowakowna nowakowna

August 30 2017

peoplehelpthepeople
09:08
Reposted frombaskua baskua viasomethingmore somethingmore
peoplehelpthepeople
09:07
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl viamindfields mindfields

August 27 2017

peoplehelpthepeople
09:09
Reposted frombluuu bluuu viaankaottak94 ankaottak94

August 16 2017

peoplehelpthepeople
19:10
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
peoplehelpthepeople
19:10
9261 b6ce 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaankaottak94 ankaottak94
peoplehelpthepeople
19:09
7370 a7ff
Reposted fromkarahippie karahippie viaankaottak94 ankaottak94
peoplehelpthepeople
19:06
peoplehelpthepeople
19:05
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viamarisette marisette

May 18 2017

peoplehelpthepeople
20:53
I should’ve bought you flowers and held your hand
Should’ve gave you all my hours when I had the chance
Take you to every party ‘cause all you wanted to do was dance
peoplehelpthepeople
14:40
3652 c317 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaidii idii
peoplehelpthepeople
14:39
5851 c528
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl