Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

peoplehelpthepeople
20:53
I should’ve bought you flowers and held your hand
Should’ve gave you all my hours when I had the chance
Take you to every party ‘cause all you wanted to do was dance
peoplehelpthepeople
14:40
3652 c317 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaidii idii
peoplehelpthepeople
14:39
5851 c528
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
peoplehelpthepeople
14:38
3799 24ac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
peoplehelpthepeople
14:37
3034 d2b6 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
peoplehelpthepeople
14:36
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
peoplehelpthepeople
14:35
3490 1e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
peoplehelpthepeople
14:35
9019 9e63 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakonwalia konwalia
peoplehelpthepeople
14:34
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakonwalia konwalia
peoplehelpthepeople
14:34
0675 69fe 500
Reposted fromporsche porsche viaIriss Iriss
peoplehelpthepeople
14:33
9242 4b54
Reposted fromheroes heroes viaIriss Iriss

May 16 2017

09:30
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaankaottak94 ankaottak94

May 04 2017

peoplehelpthepeople
12:37
6324 0e71
Reposted fromcalifornia-love california-love viamiimi miimi
peoplehelpthepeople
12:36
peoplehelpthepeople
12:36
6571 dd3c 500
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou viamiimi miimi
peoplehelpthepeople
12:36
4965 a74c
Reposted fromscorpix scorpix viamiimi miimi
peoplehelpthepeople
12:36
4460 8142 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viamiimi miimi

May 02 2017

peoplehelpthepeople
08:41
4660 ec8e 500
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy
peoplehelpthepeople
08:01
0884 4edd 500
Reposted fromla-lu la-lu viabe-awesome-today be-awesome-today
peoplehelpthepeople
08:00
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viaMsSuzanna MsSuzanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl